Shendo Shiatsu Basiskurs

Shendo Shiatsu Basiskurs Zertifikat

Shendo Shiatsu Aufbaukurs

Shendo Shiatsu Aufbaukurs Zertifikat

Shendo Shiatsu "Genießen und Entspannen"

Shendo Shiatsu "Genießen und Entspannen" Zertifikat

Shendo Shiatsu "Element Wasser"

Shendo Shiatsu "Element Wasser: Sanft loslassen - tief entspannen" Zertifikat